HMA
ทางเลือกที่วางใจได้ เพื่อปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัต

HMA คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำ หน้าที่ปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำ งานอันหลากหลาย ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

HMA
ทางเลือกที่วางใจได้ เพื่อปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัต

HMA คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำ หน้าที่ปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำ งานอันหลากหลาย ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

การปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยอัตโนมัติ

อ่านเพิ่มเติม

การปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยอัตโนมัติ

อ่านเพิ่มเติม

การแยกแหล่งจ่ายไฟฟ้าออกจาก กัน

อ่านเพิ่มเติม

การแยกแหล่งจ่ายไฟฟ้าออกจาก กัน

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า สำ รอง

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า สำ รอง

อ่านเพิ่มเติม

การปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้ง 5 รูปแบบ ครอบคลุมทุกความต้องการในการใช้งานอุปกรณ

การปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง (manual switching)

การปรับเปลี่ยนตามตารางเวลา

การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัลอินพุต (digital input)

การปรับเปลี่ยนด้วยปริมาณน้ำ ที่ปั๊มได้

การปรับเปลี่ยนด้วยความเข้มของรังสีดวง อาทิตย์ (irradiation)

การปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้ง 5 รูปแบบ ครอบคลุมทุกความต้องการในการใช้งานอุปกรณ

การปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง (manual switching)

การปรับเปลี่ยนตามตารางเวลา

การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัลอินพุต (digital input)

การปรับเปลี่ยนด้วยปริมาณน้ำ ที่ปั๊มได้

การปรับเปลี่ยนด้วยความเข้มของรังสีดวง อาทิตย์ (irradiation)

© Nastec - Privacy Policy - P.IVA & C.F. 03392100248 - codice SDI: AU7YEU4

HMA
ทางเลือกที่วางใจได้ เพื่อปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัต

HMA คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำ หน้าที่ปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำ งานอันหลากหลาย ดังนี้

HMA
ทางเลือกที่วางใจได้ เพื่อปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัต

HMA คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำ หน้าที่ปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำ งานอันหลากหลาย ดังนี้

การปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยอัตโนมัต

การใช้งาน HMA ร่วมกับอุปกรณ์ ในรุ่น MultiPower ที่รองรับการ ทำ งานร่วมกัน (“HMA ready”) จะ ช่วยปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า ระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (โครงข่ายไฟฟ้าหรือเครื่องกำ เนิด ไฟฟ้า) และแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแส ตรง (แผงโซลาร์เซลล์) ได้อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำ หนดไว้

การปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยอัตโนมัต

การใช้งาน HMA ร่วมกับอุปกรณ์ ในรุ่น MultiPower ที่รองรับการ ทำ งานร่วมกัน (“HMA ready”) จะ ช่วยปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า ระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (โครงข่ายไฟฟ้าหรือเครื่องกำ เนิด ไฟฟ้า) และแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแส ตรง (แผงโซลาร์เซลล์) ได้อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำ หนดไว้

การแยกแหล่งจ่ายไฟฟ้าออกจาก กัน

หน้าสัมผัสแบบอินเตอร์ล็อกจำ นวน 2 ชุด ทำ หน้าที่แยกแหล่งจ่ายไฟฟ้า ออกจากกัน ซึ่งทำ ให้มั่นใจได้ว่าใน ขณะใดขณะหนึ่ง อุปกรณ์จะรับไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพียงแหล่งเดียว เท่านั้น เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความ ปลอดภัยสูงสุด

การแยกแหล่งจ่ายไฟฟ้าออกจาก กัน

หน้าสัมผัสแบบอินเตอร์ล็อกจำ นวน 2 ชุด ทำ หน้าที่แยกแหล่งจ่ายไฟฟ้า ออกจากกัน ซึ่งทำ ให้มั่นใจได้ว่าใน ขณะใดขณะหนึ่ง อุปกรณ์จะรับไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพียงแหล่งเดียว เท่านั้น เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความ ปลอดภัยสูงสุด

การควบคุมเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า สำ รอง

ในกรณีที่ใช้เครื่องกำ เนิดไฟฟ้าใน การจ่ายไฟฟ้า HMA สามารถควบคุม การเปิด-ปิดเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า ตามความจำ เป็นในการใช้งานได้ นอกจากนี้ HMA ยังสามารถตรวจ สอบการทำ งานของเครื่องกำ เนิด ไฟฟ้าเพื่อประเมินความผิดพลาดใน การทำ งานที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึง การตรวจสอบปริมาณเชื้อเพลิงด้วย

การควบคุมเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า สำ รอง

ในกรณีที่ใช้เครื่องกำ เนิดไฟฟ้าใน การจ่ายไฟฟ้า HMA สามารถควบคุม การเปิด-ปิดเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า ตามความจำ เป็นในการใช้งานได้ นอกจากนี้ HMA ยังสามารถตรวจ สอบการทำ งานของเครื่องกำ เนิด ไฟฟ้าเพื่อประเมินความผิดพลาดใน การทำ งานที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึง การตรวจสอบปริมาณเชื้อเพลิงด้วย

การปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง (manual switching)

สามารถปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า ด้วยตนเองโดยควบคุมผ่านทางแป้น พิมพ์ (keyboard) นอกจากนี้ยัง สามารถสั่งปิดการจ่ายไฟฟ้าจากแหล่ง กำ เนิดไฟฟ้าได้อีกด้วย

การปรับเปลี่ยนตามตารางเวลา

การปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าจาก แผงโซลาร์เซลล์มาเป็นโครงข่ายไฟฟ้า (หรือเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า) รวมไปถึงใน กรณีกลับกัน เกิดขึ้นตามตารางเวลาที่ กำ หนดโดยผู้ใช้งาน

การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัลอินพุต (digital input)

ควบคุมการปรับเปลี่ยนแหล่งจ่าย ไฟฟ้าโดยการเปิดหรือปิดดิจิทัลอินพุต

การปรับเปลี่ยนด้วยปริมาณน้ำ ที่ปั๊มได้

การปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าจาก กระแสตรงมาเป็นกระแสสลับเกิดขึ้น โดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถปั๊มน้ำ ได้ ครบตามปริมาณที่ต้องการในแต่ละวัน นอกจากนี้อาจมีการกำ หนดช่วงเวลา ที่จะให้ระบบเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้ากระแส สลับได้

การปรับเปลี่ยนด้วยความเข้มของรังสีดวง อาทิตย์ (irradiation)

ในกรณีที่ความเข้มของรังสีดวง อาทิตย์ลดลงต่ำ กว่าค่าที่กำ หนดไว้ หรือกำ ลังไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซ ลาร์เซลล์ไม่เพียงพอต่อการทำ งาน ของปั๊ม HMA จะเปิดการทำ งาน ของเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า (ถ้ามี) และ เปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแทน เมื่อความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ เพิ่มขึ้นจนสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่ กำ หนดไว้ HMA จะปิดการทำ งาน ของเครื่องกำ เนิดไฟฟ้าและปั๊มน้ำ จะรีสตาร์ทเพื่อเปลี่ยนกลับมาใช้ ไฟฟ้ากระแสตรง

การปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง (manual switching)

สามารถปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า ด้วยตนเองโดยควบคุมผ่านทางแป้น พิมพ์ (keyboard) นอกจากนี้ยัง สามารถสั่งปิดการจ่ายไฟฟ้าจากแหล่ง กำ เนิดไฟฟ้าได้อีกด้วย

การปรับเปลี่ยนตามตารางเวลา

การปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าจาก แผงโซลาร์เซลล์มาเป็นโครงข่ายไฟฟ้า (หรือเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า) รวมไปถึงใน กรณีกลับกัน เกิดขึ้นตามตารางเวลาที่ กำ หนดโดยผู้ใช้งาน

การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัลอินพุต (digital input)

ควบคุมการปรับเปลี่ยนแหล่งจ่าย ไฟฟ้าโดยการเปิดหรือปิดดิจิทัลอินพุต

การปรับเปลี่ยนด้วยปริมาณน้ำ ที่ปั๊มได้

การปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าจาก กระแสตรงมาเป็นกระแสสลับเกิดขึ้น โดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถปั๊มน้ำ ได้ ครบตามปริมาณที่ต้องการในแต่ละวัน นอกจากนี้อาจมีการกำ หนดช่วงเวลา ที่จะให้ระบบเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้ากระแส สลับได้

การปรับเปลี่ยนด้วยความเข้มของรังสีดวง อาทิตย์ (irradiation)

ในกรณีที่ความเข้มของรังสีดวง อาทิตย์ลดลงต่ำ กว่าค่าที่กำ หนดไว้ หรือกำ ลังไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซ ลาร์เซลล์ไม่เพียงพอต่อการทำ งาน ของปั๊ม HMA จะเปิดการทำ งาน ของเครื่องกำ เนิดไฟฟ้า (ถ้ามี) และ เปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแทน เมื่อความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ เพิ่มขึ้นจนสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่ กำ หนดไว้ HMA จะปิดการทำ งาน ของเครื่องกำ เนิดไฟฟ้าและปั๊มน้ำ จะรีสตาร์ทเพื่อเปลี่ยนกลับมาใช้ ไฟฟ้ากระแสตรง